Căutare
Ro I En      
 
 
       

 
Bine aţi venit pe site-ul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud!
În acest site puteţi accesa informaţii, noutăţi cu privire la activitatea Centrului de promovare a valorilor culturale din Judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul literaturii, folclorului, a muzicii culte cât şi din domeniul artelor vizuale.Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud
Strada General Grigore Bălan, nr.11, Bistriţa
Nr. 2425/ 19 septembrie 2017

Organizează

în data de 25 octombrie 2017, ora 11,00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante pe durată nedeterminată, după cum urmează:
La Serviciul Financiar, Contabilitate Resurse Umane, Administrativ
- 1 post de șef birou gradul II studii superioare, în cadrul Biroului Administrativ
La Serviciul Conservare Cercetarea și Promovarea Culturii Tradiționale Literatură Muzică Teatru Multimedia
1 post de consultant artistic, studii superioare
La Direcția Promovare Cultural Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor Romînesc”
1 post director artistic gradul II studii superioare
1 post șef birou gradul II studii superioare la Biroul Promovare Cultură Muzicală

În data de 23 octombrie 2017, ora 11 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe durată nedeterminată după cum urmează:
La Serviciul Centrul Cultural Dacia
- 1 supraveghetor sală
- 1 referent II studii medii (cu atribuții de casierie)
- 1 îngrijitor studii M/G
Pentru ocuparea posturilor contractuale vacante sau temporar vacante candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
Condiții generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face- o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de participare la concurs:
pentru postul de șef birou – birou administrativ
- studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
- vechime în muncă minim 2 ani;
- conoașterea unei limbi de circulație internațională, scris și vorbit;
- cunosțințe de operare pe calculator;
- disponibilitate la lucru prelungit.
- aptitudini manageriale
Pentru postul de consultant artistic
- studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
- vechime în muncă minim 2 ani;
- conoașterea unei limbi de circulație internațională, scris și vorbit;
- cunosțințe de operare pe calculator;
- disponibilitate la lucru prelungit.
Pentru postul de director artistic
- studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
- vechime în muncă minim 5 ani;
- conoașterea unei limbi de circulație internațională, scris și vorbit;
- cunosțințe de operare pe calculator;
- disponibilitate la lucru prelungit.
- aptitudini manageriale

Pentru postul de referent II, ( cu atribuții de casier)
- studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau școală postliceală;
- vechime în muncă minim 3 ani;
- cunoștințe de operare pe calculator;
- disponibilitate la lucru prelungit.
- disponibilitate de lucru în schimburi
Pentru postul de supraveghetor sală
- studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau școală postliceală;
- vechime în muncă minim 3 ani;
- disponibilitate la lucru prelungit.
- disponibilitate de lucru în schimburi
Îngrijitor
Studii medii sau generale
Vechime în muncă minim 2 ani
- disponibilitate la lucru prelungit.
- disponibilitate de lucru în schimburi

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:
- cerere înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
- copie act de identitate sau ori ce alt document care să ateste identitatea, potrivit legii, după caz;
- copii acte studii, care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte cară să ateste efectuarea unor specializări;
- curriculum vitae;
- recomandare de la ultimul loc de muncă
- certificat cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu este urmărit penal
- adeverinţă medicală din care să ateste starea de sănătate corespunzătoare că este apt medical pentru munca specifică postului.
- copie carte (carnet) de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
- orice alte documente care să ateste calificarea sau competenţa profesională a solicitantului
Copiile actelor sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, la secretarul comisiei de concurs, în vederea verificării conformităţii copiilor cu originalele.
Concursul va cuprinde 3 etape
1. Etapa de verificare a dosarelor – eliminatorie
Selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
2. Etapa de susţinere a concursului
Probă scrisă - 23 octombrie 2017 ora 11 -25 octombrie 2017 ora 11
3 Etapa de interviu -27 octombrie 2017 ora 11
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud până la data de 18 octombrie 2017, ora 15,00
Relaţii privind condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs se obţin de la sediul instituţiei, telefon 0263212023

MANAGER
Dr. Ţărmure Gavrilă
Tematică concurs
Director artistic– studii superioare
Șef birou Promovare Cultural Muzicală

Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;
Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.53/2003 republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 republicată privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;


Șef birou Administrativ

Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;
Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
H G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiiziții publice acordul cadru din Legea nr. 98/2016.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 republicată privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015.
ORDIN Nr. 1087 din 8 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

Referent cu atribuții de casier


Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
DECRET Nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
LEGE Nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 70/2015 pentru intărirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015.
ORDIN Nr. 1087 din 8 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,Supraveghetor sală


Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare

Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural;

Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;Îngrijitor


Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
Consultant artistic

Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004
privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinului nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor cultural
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare
Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 republicată privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Prima pagină I Despre noi I Domenii de activitate I Harta site I Contact
© Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud 2012